Algemene voorwaarden winkel

ALGEMENE VOORWAARDEN CARESYS
VOOR CONSUMENTEN & ZAKELIJKE KLANTEN

1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • CareSys: de onderneming die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 11027010, gevestigd te Geldermalsen.
 • Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die in het kader van een door CareSys georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, zonder gelijktijdige aanwezigheid van CareSys en de Koper en waarbij, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer middelen voor communicatie (op afstand); kortom, verkopen via de webshop van CareSys of telefonisch.
 • Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met CareSys een overeenkomst of een overeenkomst op afstand aangaat.
 • Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan: “per e-mail”.
 • Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Tenzij anders is aangegeven gelden alle bepalingen van deze algemene voorwaarden zowel voor bedrijven als voor consumenten. De artikelen 16 t/m 18 zijn alleen van toepassing op Consumenten.
 • Carry-in: garantieafhandeling via de winkel(s) van CareSys.

2. Identiteit van de ondernemer

CareSys

Je kan ons op de volgende manieren bereiken:

Bezoeken:
Oudenhof 18
4191 NW  Geldermalsen
www.caresys.nl

Bellen: 0345 581 900
Mailen: service@caresys.nl

KvK nummer: 11027010
BTW nummer NL001927484B03

 3. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van CareSys en op elke overeenkomst of overeenkomst op afstand tussen CareSys en Koper.
 2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 3. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. CareSys en de Koper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Indien CareSys niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat CareSys in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

4. Het Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden CareSys niet.

5. Prijzen

 1. Onze prijzen zijn inclusief btw, exclusief bijkomende kosten zoals verzend- of administratiekosten en heffingen zoals verwijderingsbijdrage of thuiskopieheffing. Deze zullen overigens tijdig, voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld.
 2. Mochten prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan Koper de bestelling annuleren danwel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door CareSys.

6. Overeenkomsten

 1. Voor elk aanbod geldt “zolang de voorraad strekt”.
 2. Het aanbod van CareSys is vrijblijvend. CareSys is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Indien de Koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt CareSys onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door CareSys is bevestigd, kan de Koper de overeenkomst ontbinden.
 4. CareSys kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien CareSys op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is CareSys gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Bestellingen die met het account van Koper worden geplaatst worden geacht te zijn geplaatst door Koper en zijn bindend.
 6. De opdrachtbevestiging van CareSys wordt geacht de juiste weergave te zijn van de overeenkomst, tenzij Koper binnen drie dagen na ontvangst daarvan schriftelijk bezwaar maakt.
 7. Overeenkomsten komen eerst tot stand door een schriftelijke aanvaarden/bevestiging door CareSys, danwel bij het moment waarop in de winkel goederen worden afgerekend en meegenomen, dan wel nadat CareSys met de uitvoering van de overeenkomst een begin maakt.
 8. Eventueel (later) gemaakte afspraken met personeelsleden van CareSys binden CareSys slechts indien deze schriftelijk door CareSys zijn bevestigd.
 9. Door CareSys gemaakte kennelijk foute opgaven, prijzen of andere informatie binden CareSys niet.
 10. CareSys garandeert op geen enkele wijze de totstandkoming van een bepaald resultaat, tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk in de overeenkomst anders bedongen. De op CareSys rustende verbintenis is een inspanningsverbintenis, tenzij partijen vooraf in de overeenkomst een concreet resultaat zijn overeengekomen.
 11. Eventuele in de overeenkomst of anderszins genoemde of te noemen termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, gelden slechts bij benadering en zijn geen fatale termijnen.

7. Betaling

 1. CareSys is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen. Koper kan in dat geval geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 2. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan CareSys te melden.
 3. Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen, zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. CareSys is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
 4. In geval van niet tijdige betaling is CareSys bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
 5. Indien voor de betaalwijze van bankoverschrijving is gekozen, gaat CareSys pas over tot verwerking van de bestelling op het moment dat de bankoverschrijving is voldaan.

8. Levering en leveringstijd

 1. Overeenkomsten gesloten in een winkel van CareSys worden, tenzij anders is overeengekomen af winkel/vestiging geleverd. Producten die via koop op afstand zijn besteld worden bij de Koper afgeleverd, tenzij anders overeengekomen.
 2. Transport is steeds voor rekening en risico van de Koper. Voor Consumenten geldt echter dat zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd (of aangeboden conform lid 4 hierna), het risico, waar het deze producten betreft, over gaat op de Koper.
 3. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Er gelden geen vaste levertijden.
 4. Indien sprake is van overeengekomen transport zal aan de leveringsplicht van CareSys (behoudens tegenbewijs) zijn voldaan zodra de door CareSys geleverde zaken één keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie of de afwezigheid van Koper, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 5. Alle door CareSys genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 6. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
 7. Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 8. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden en kosten gelden. CareSys is derhalve gerechtigd Koper te verplichten aan deze nadere voorwaarden te voldoen.
 9. Indien de levering in gedeelten geschiedt, heeft CareSys het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 10. Koper is verplicht om CareSys binnen 48 uur op de hoogte te stellen indien de Koper onjuiste of onvolledige goederen heeft ontvangen.

9. Garantie

 1. CareSys staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. CareSys is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten en/of diensten voor elke individuele toepassing door de Koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 3. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, gewicht, afmetingen, werking of anderszins komt niet voor retournering, herstel of garantie in aanmerking.
 4. De garantie geldt niet indien:
  • er sprake is van slijtage die als normaal kan worden beschouwd;
  • de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
  • gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
  • de Koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van CareSys die op de verpakking vermeld zijn;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
  • er sprake is van een gebrek waar CareSys niet voor verantwoordelijk is te houden.
 5. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, wordt Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer Koper deze onderzoekskosten zes (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, vervalt het eigendom van het product aan CareSys.
 6. Voor Consumenten geeft CareSys een “carry-in” garantie op de door haar geleverde nieuwe producten. Uitgezonderd van deze garantie zijn verbruiksmateriaal zoals cartridges en batterijen, en refurbished producten.
 7. De in het vorige lid bedoelde garantie strekt tot kosteloze reparatie indien binnen 24 maanden na levering een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd.
 8. Voor refurbished producten geldt een garantie van 12 maanden.
 9. De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken of in het geval producten zijn gewijzigd dan wel anderszins een behandeling hebben ondergaan of zijn opengemaakt.
 10. In het geval dat virussen worden geconstateerd, al dan niet door toedoen van de klant, is CareSys gerechtigd deze te (laten) verwijderen voor rekening van de klant.
 11. Door reparatie of vervanging van het product gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op door CareSys verrichte reparaties wordt een garantie gegeven van drie maanden.
 12. Voor reparaties geldt een garantietermijn van 3 maanden.
 13. CareSys is tot geen andere garantie gehouden dan in dit artikel bepaald.

10. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door CareSys geleverde producten blijven eigendom van CareSys totdat de Koper alle verplichtingen uit alle met CareSys gesloten overeenkomsten deugdelijk is nagekomen, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 2. Het door CareSys geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van CareSys veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper verplicht om CareSys daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 4. Voor niet-consumenten geldt bovendien:
  • Koper verplicht zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan CareSys ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is CareSys gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Koper zich er jegens CareSys bij voorbaat toe om haar medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
  • Voor het geval CareSys haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan CareSys en door CareSys aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van CareSys zich bevinden en deze terug te nemen.

11. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid van CareSys, is de aansprakelijkheid van CareSys beperkt tot het bedrag (exclusief btw) op de factuur met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 2. CareSys is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CareSys is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. CareSys is in geen geval aansprakelijk voor indirecte, gevolg-, en/of immateriële schade van Koper of derden, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verlies van data, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Koper vrijwaart CareSys tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van een overeenkomst samenhangen.

12. Overmacht

 1. CareSys is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien CareSys daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (maar niet daartoe beperkt): werkstaking, (dreiging van) terrorisme, oorlog, oproer, overheidsmaatregelen, storing in de levering van energie of bedrijfsbenodigdheden, arbeidsongeschiktheid (ook van ondergeschikten), storingen in het computernetwerk, niet of niet-tijdige levering door toeleveranciers, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waardoor CareSys niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
 3. CareSys kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zoveel CareSys ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is CareSys gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

13. Niet of niet tijdige betaling

 1. Bij niet, niet volledige of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande de wettelijke (handels)rente verschuldigd, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening.
 2. Indien Koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de wettelijke Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK). Voor niet-consumenten geldt een minimumbedrag aan buitengerechtelijke bedragen van € 175,00.

14. Gebreken en Klachttermijn
(Dit artikel geldt niet voor Consumenten)

 1. Klachten over de producten dienen door de Koper binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum van de betreffende werkzaamheden/producten schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld aan CareSys
 2. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat CareSys in staat is adequaat te reageren. Koper dient CareSys in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 3. Indien een klacht naar de mening van CareSys gegrond is, zal zij de producten herstellen en/of leveren zoals is overeengekomen danwel deze aan de Koper vergoeden.
 4. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of vergoeding.
 5. Reclames over facturen dienen schriftelijk binnen een termijn van 8 dagen na factuurdatum te worden gemeld aan CareSys. Na het verstrijken van deze termijn wordt Koper geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
 6. Een reclame geeft Koper geen recht om betaling op te schorten.

15. Annulering

 1. Bij annulering van de overeenkomst die nog niet is uitgevoerd, door de klant is deze een schadevergoeding verschuldigd aan CareSys van 30% van hetgeen de klant bij uitvoering van de overeenkomst zou hebben moeten betalen.
 2. Het in het vorige lid genoemde percentage is vaststaand, tenzij CareSys kan bewijzen dat haar schade groter is of de klant aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

16. Persoonsgegevens
CareSys zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacybeleid. CareSys heeft op haar website een Privacy Statement gepubliceerd. CareSys neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving in acht.

17. Geschillen
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Naast de rechter die volgens de wet bevoegd is, is ook de rechtbank te Arnhem bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

Koop op afstand
In aanvulling op het bovenstaande, zijn de navolgende artikelen van toepassing indien het een koop op afstand betreft.

18. Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten middels koop op afstand heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door Koper of op de dag na ontvangst van het product door een aan CareSys bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
  Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
  Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan CareSys retourneren, conform de door CareSys verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de Koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan CareSys. Het kenbaar maken dient de Koper te doen middels het formulier Retour aanmelden, dat op de website van CareSys beschikbaar is gesteld. Nadat de Koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de Koper het product binnen 14 dagen retour te sturen of terug te brengen naar de winkel.
 4. De Koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper.
 5. Het herroepingsrecht geldt niet voor:
  • aankopen in de winkel.
  • diensten waarvan de uitvoering, met instemming van Koper, is begonnen voor de termijn van veertien werkdagen;
  • goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop CareSys geen invloed heeft;
  • goederen die volgens specificaties van de Koper zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
  • Verzegelde producten, zoals bijvoorbeeld softwarepakketten, waarvan de verzegeling is verbroken of de verpakking is geopend. Of als deze zijn geïnstalleerd of geregistreerd.
 6. Indien het retour gezonden product niet conform de voorwaarden is ontvangen, wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is het product binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd, waarbij bezorgkosten voor rekening komen van Koper.

19. Kosten bij gebruik van het herroepingsrecht

 1. Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de Koper een bedrag heeft betaald, zal CareSys dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping terugbetalen. Indien de Koper een product retourneert, zal CareSys het bedrag terugbetalen zodra het product is ontvangen.
 3. Bij terugbetaling zal CareSys gebruik maken van hetzelfde betaalmiddel als dat de Koper heeft gebruikt, tenzij Koper met een ander betaalmiddel heeft ingestemd. Indien de Koper aangeeft dat CareSys een ander betaalmiddel dient te gebruiken, komen eventuele extra kosten daarvan voor rekening van de Koper.
 4. Als Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft CareSys de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

20. Gebreken en Klachttermijn

 1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
 2. Klachten van Koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering en die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door Koper binnen twee maanden na levering (of binnen twee maanden na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan CareSys ter kennisgeving worden gebracht.
 3. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat CareSys in staat is adequaat te reageren. Koper dient CareSys in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 4. Indien een klacht naar de mening van CareSys gegrond is, zal zij de Producten alsnog leveren of herstellen zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient alsdan vooraf door de Koper schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog leveren of herstellen van de producten niet meer mogelijk of zinvol is, zal CareSys slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.
 5. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, komt de Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

PDF versie openen en afdrukken

Waarom CareSys?
Openingstijden
footer-tinka-logo
PayPal-1-e1624099230508.png
CareSys © 2021

Winkelwagen

0
image/svg+xml

Geen producten in je winkelwagen

Verder winkelen

Wij gebruiken cookies voor de beste gebruikerservaring. Accepteer cookies voor een optimale weergave van de website.

Cookie instellingen

Hieronder kan je kiezen welk soort cookies u op deze website toestaat. Klik op de knop "Cookie-instellingen opslaan" om uw keuze toe te passen.

FunctioneleOnze website maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn nodig om onze website te laten werken.

AnalytischeOnze website maakt gebruik van analytische cookies om het mogelijk te maken onze website te analyseren en te optimaliseren ten behoeve van o.a. de bruikbaarheid.

Sociale mediaOnze website plaatst social media cookies om je content van derden te laten zien, zoals YouTube en FaceBook. Deze cookies kunnen uw persoonlijke gegevens volgen.

AdverterenOnze website plaatst advertentiecookies om je advertenties van derden te tonen op basis van uw interesses. Deze cookies kunnen uw persoonlijke gegevens volgen.

AndereOnze website plaatst cookies van derden van andere diensten van derden die geen analytische, sociale media of advertenties zijn.